logo therapie praktijk andijk

relatietherapie andijk kwaliteit en privacy

Therapie Praktijk Andijk gevestigd aan Keizerskroon 1 te Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0228-597035

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat dit een wettelijke plicht is opgelegd door de WGBO.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, emailadres en uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener b.v. de huisarts. Wij doen ons best uw privacy te waarborgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid - gegevens van personen jonger dan 16 jaar als deze bij ons onder behandeling zijn - Burgerservicenummer (BSN). Voor de Gestalttherapie vragen wij deze alleen als we voor u zullen opzoeken hoe u aanvullend verzekerd bent via VECOZO.
Voor relatietherapie zullen we deze nooit vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming. Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Het afhandelen van uw betaling (via zorgverzekering of bij u zelf) te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Privacy op de zorgfactuur:

Op de zorgfactuur die u ontvangt (indien van toepassing) staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (indien van toepassing)

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte beschrijving van de behandeling, zijn bv Cesartherapie of Gestalttherapie + bijhorende prestatiecode
 • De kosten van het consult

Geautomatiseerde besluitvorming

Therapie Praktijk Andijk neemt geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Therapie Praktijk Andijk) tussen zit.
Therapie Praktijk Andijk gebruikt het volgende computerprogramma of -systeem: Winmens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Therapie Praktijk Andijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht een bewaartermijn te hanteren van minimaal 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Therapie Praktijk Andijk verstrekt uitsluitend aan derden na uw nadrukkelijke toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Therapie Praktijk Andijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Therapie Praktijk Andijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als de patiënt een verzoek om inzage in of correctie van zijn/haar persoonsgegevens doet, moet deze kunnen aantonen, dat hij/zij inderdaad de persoon is van wie hij/zij de gegevens wil inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat een patiënt gegevens van anderen kan corrigeren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Therapie Praktijk Andijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens, die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na een schriftelijk en ondertekend verzoek van de patiënt.
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 6. Indien de patiënt van mening is, dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk. Dit kan schriftelijk of via het klachtenformulier op de website. Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op eeninzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.
 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn/haar plaats.
 8. Als de patiënt een verzoek om inzage in of correctie van zijn/haar persoonsgegevens doet, moet deze kunnen aantonen, dat hij/zij inderdaad de persoon is van wie hij/zij de gegevens wil inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat een patiënt gegevens van anderen kan corrigeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Therapie Praktijk Andijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Foto: Henk Groenewoud